Lenkai inicijavo Vakarų Ukrainos žemių ir turto atsiėmimo procesą

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/04/lenk... 2016-04-27 09:23:11, skaitė 2560, komentavo 0

Lenkai inicijavo Vakarų Ukrainos žemių ir turto atsiėmimo procesą

Tai 2015.10.31, baltnews.lt portale skelbtas straipsnis, rašytas jau prieš 5 mėnesius, tačiau jame aprašomi procesai, tikėtina, vyks dar daugelį metų, todėl jame skelbiamos medžiagos negalima laikyti pasenusia. Ji aktuali visoms esančioms ES sudėtyje ar dar besiruošiančioms į ją stoti šalims.
sarmatas.lt redakcija

Lenkų organizacija „Powiernictwo Kresowe“, savo sudėtyje apjungianti 150 tūkstančių lenkų, nukentėjusių Lenkijos žemių perdavimo Ukrainos Tarybų socialistinei respublikai metu, pradėjo teisminį tų žemių ir turto susigrąžinimo procesą. Šią naujieną praneša tinklo leidinys riafan.ru. kresų restitucija, kresų sritis, kresai

Atsakant į rašytinę redakcijos „Federalinė naujienų agentūra (FAN)“ užklausą, organizacijoje pareiškė, tame tarpe sekančiai:

„Ukrainiečiai gyvena mūsų namuose, o jų kaimai ir miestai pastatyti ant mūsų žemės. Ukraina nori gyventi pagal Europos įstatymus – tad jie turi prisiimti ir europietiškas pareigas – be šito jiems nėra ko svajoti apie būsimą tarptautinę paramą“.

Spalio mėnesį suminis ieškinių potencialas vertinamas 5 milijardais dolerių, prie to, bendras perkeltų žmonių iš Vakarų Ukrainos į Lenkiją skaičius „Powiernictwo Kresowe“ įvardijamas kaip 1.2 mln žmonių.

FAN redakcija publikuoja pilną raštišką „Powiernictwo Kresowe“ atsakymą be pataisymų ar iškraipymų, kartu su redakcijos klausimais ir vertimu. lenkų turtas Ukrainoje

Lublin 28.10.2015 r. / Liublinas 28.10.2015

How The Powiernictwo Kresowe is going to return the property that belonged to the Poles before World War II?

Powiernictwo Kresowe is an association operating under the Polish and European law, focusing owners of properties located in the former eastern borderlands of Poland and their heirs. Our goal is to combine the efforts of Kresowians (people from former Eastern Poland) to recover their properties (or a decent compensation for it). The agreement of association Ukraine with the European Union — opened up to the citizens of Poland (and other countries, not only belonging to the EU) legal way allowing for the restitution of properties. Just as it happened with the estates of German and Jewish in Poland after our association, and then joining the EU.

Kaip organizacija „Powiernictwo Kresowe“ („Kresų globa“) rengiasi grąžinti nuosavybę, kuri priklausoė lenkams iki Antrojo pasaulinio karo?

„Powiernictwo Kresowe“ tai asociacija, veikianti Lenkijos ir Europos teisės pagrindais, sukurta siekiant padėti nekilnojamojo turto, esančio buvusiuose Lenkijos rytiniuose pakraščiuose, savininkams ir paveldėtojams.

Mūsų tikslas yra apjungti Kresowians (žmonių iš buvusios Rytų Lenkijos) pastangas, atstatant teisę į savo nuosavybę (arba teisę į kompensaciją už jį). Susitarimas dėl Ukrainos asociacijos su Europos Sąjunga, atvėrė Lenkijos piliečiams (ir kitų šalių piliečiams, ne tik esančių ES sudėtyje) teisėtą galimybę nuosavybės restitucijai. Tokie pat procesai vyko su žydų ir vokiečių nekilnojamuoju turtu esančiu Lenkijoje, po mūsų asociacijos, o vėliau ir įstojimo į Europos Sąjungą.

At present, we are doing a query of documents – confirming the legality of ownership of tenement buildings, agricultural estates, factories, processing plants, mills, saw mills, even mines. Our lawyers passed verify the documentation (extracts from the land registry, property deeds, acts of grant, contract of sale, confirmation of resettlement). On this basis we create a database — the map of Polish property in the Borderlands, including a dozen thousand items. The next step will be to withdraw from lawsuits against the Ukrainian state — so before the courts in Ukraine and the European courts and even in the US. Some of our members and associates are interested in the recovery of unlawfully received estates — some will apply for compensation from the market value, and thus in line with European standards and legal standards.

Šiuo metu mes užsiimame užklausomis dokumentų, patvirtinančių daugiabučių namų, žemės ūkio sodybų, fabrikų, perdirbimo gamyklų, lentpjūvių ir net karjerų valdymo teisėtumą. Mūsų juristai jau pabaigė dokumentacijos tikrinimą (kur įeina ir žemės kadastro išrašai, nuosavybės liudijimai, pirkimo-pardavimo sandėriai, perkėlimo patvirtinimai). Šiais pagrindais mes kuriame duomenų bazę – lenkų nuosavybės pasienio rajonuose žemėlapį, kuriame jau yra dešimtys tūkstančių punktų . Sekančiu žingsniu bus atsisakymas nuo ieškinių prieš Ukrainos valstybę – kaip pačios Ukrainos ir Europos teismuose, taip ir JAV. Kai kurie iš mūsų narių ir partnerių suinteresuoti susigrąžinti neteisėtai gautas nuosavybes – kai kurie kreipsis dėl kompensacijos rinkos kaina, kas atitinka europietiškus standartus ir teisės normas. (pakankamai neaiški pastraipa – vert past)

How many people in your organization have a right to the recovery of property?

At this time, we already have verified the applications of 6,500 people (families), in line to pass the procedure is still waiting around 12,000, but the applications still coming. The argument is the one — we are talking about the owners under the law, still appearing in the mortgage registers and having considered the world’s legal titles to the left estates. Figuratively speaking — Ukrainians live in our houses, and their villages and towns standing on our land. Ukraine wants the European law – so must assume also the European responsibilities. Without this, there is nothing to dream of further international assistance.

Kiek žmonių jūsų organizacijoje turi teisę į nuosavybės susigrąžinimą?

Esamu metu mes patikrinome šešių su puse tūkstančio žmonių (arba šeimų) užklausas, dar dvylika tūkstančių laukai savo eilės klausimų apdorojimui, papildomai – ateina naujos užklausos. Pagrindas vienas – mes kalbame apie teisėtus savininkus, kurie kaip ir anksčiau yra užstatų registruose ir turi visas legalias teises į atimtą nuosavybę. Vaizdžiai kalbant – ukrainiečiai gyvena mūsų namuose, o jų kaimai ir miestai stovi ant mūsų žemės. Ukraina nori gyventi pagal europietiškus įstatymus – tad jie turi prisiimti ir europietiškas pareigas – be šito jiems nėra ko svajoti apie būsimą tarptautinę paramą.

When are you going to sue?

We begin. With the first two cases we are going to the courts in the coming days. Another will start next weeks.

Kada jūs ruošiatės kreiptis į teismą?

Mes jau pradėjome procesą. Pirmais dviem atvejais mes einame į teismą jau artimiausiomis dienomis. Kiti ieškiniai bus pradėti artimiausiomis savaitėmis.

Aren’t you afraid of a conflict withe the Ukraine government institutions and international legal organizations?

We believe in the law. Especially in the sacred right to property. We hear that Ukraine is a democratic country with the rule of law – so also the independence of courts. The recognition of our claims should only be a formality. The government in Kiev gets billions of dollars to carry out civil war. So they can afford to pay ukrainian debts to the Poles, Jews, Romanians, Hungarians and others. And it’s time to do it. This is their European choice.

Jūs nesibijote konflikto su Ukrainos valstybinėmis įstaigomis ir tarptautinėmis teisės organizacijomis?

Mes tikime įstatymu. Ypač šventa nuosavybės teise. Mes girdime, jog Ukraina yra demokratinė šalis, kur vyrauja įstatymas. Mūsų pretenzijų pripažinimas turi vykti numatyta tvarka. Vyriausybė Kijeve gauna milijardus dolerių kariauti pilietiniam karui. Tad jie turi turėti ir pinigų apmokėti Ukrainos skoloms prieš lenkus, žydus, rumunus, vengrus ir kt. Atėjo laikas tą padaryti. Tai buvo jų europietiškasis pasirinkimas.

Best regards

Konrad Rękas