Pabaltijui teks grįžti į Rusijos sudėtį

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-11-15 19:07:00, skaitė 630, komentavo 27

Pabaltijui teks grįžti į Rusijos sudėtį

Baltijos šalių atsiskyrimas nuo TSSR buvo neteisėtas. Viktoro Iljuchino tyrimas dėl M. Gorbačiovo valstybės išdavystės

1991 m. lapkričio 4 d. TSSR prokuratūros Įstatymų vykdymo priežiūros valstybinio saugumo srityje skyriaus viršininkas, valstybinis teisingumo patarėjas (II laipsnio) Viktoras Ivanovičius Iljuchinas, išnagrinėjęs dokumentus dėl Latvijos, Lietuvos ir Estijos sovietinių respublikų atsiskyrimo nuo TSSR, iškėlė baudžiamąją bylą TSSR prezidentui M. S. Gorbačiovui pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 64 straipsnį (valstybės išdavystė).

1991 m. lapkričio 6 d. Viktoras Ivanovičius Iljuchinas netikėtai buvo atleistas iš prokuratūros.

Skelbiame nutarimo dėl baudžiamosios bylos iškėlimo tekstą:

REZOLIUCIJA

Maskva. 1991 m. lapkričio 4 d.

TSSR prokuratūros Valstybės saugumo įstatymų vykdymo priežiūros skyriaus viršininkas, valstybinis teisingumo patarėjas (II laipsnio) V. I. Iljuchinas, išnagrinėjęs dokumentus, susijusius su Latvijos, Lietuvos, Estijos nepriklausomybės pripažinimu ir šių respublikų išstojimu iš TSSR,

NUSPRENDĖ:

kad 1991 m. rugsėjo 6 d. TSSR Valstybės Taryba priėmė nutarimus, kuriais pripažino Latvijos, Lietuvos ir Estijos respublikų nepriklausomybę. Šie aktai užtikrino šių respublikų išstojimą iš TSSR, o tai iš esmės pakeitė šių respublikų teritoriją.

Šie TSSR prezidento Michailo Gorbačiovo vadovaujamos Valstybės Tarybos sprendimai akivaizdžiai prieštarauja galiojančiam įstatymui "Dėl klausimų, susijusių su sąjunginės respublikos išstojimu iš TSSR, sprendimo tvarkos", kurį TSSR Aukščiausioji Taryba priėmė 1990 m. balandžio 3 d.

Įstatymas, vadovaudamasis TSSR Konstitucijos 72 straipsniu, pripažįstančiu kiekvienos respublikos suverenią teisę laisvai išstoti iš TSSR, nustatė, kad tai gali būti įvykdyta tik laisvu visos respublikoje gyvenančios tautos valios pareiškimu (referendumu).

Sprendimas dėl išstojimo laikomas priimtu referendumu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip du trečdaliai respublikos gyventojų (6 straipsnis). Įstatyme taip pat apibrėžiama referendumo rengimo ir jo rezultatų nustatymo tvarka.

Esant teigiamiems balsavimo rezultatams, nustatomas ne ilgesnis kaip penkerių metų pereinamasis laikotarpis, per kurį turi būti išspręsti visi klausimai, susiję su respublikos išstojimu iš TSSR. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu išstojusios respublikos teritorijoje lieka galioti TSSR Konstitucija ir TSSR įstatymai (9 straipsnis).

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui arba anksčiau laiko išsprendus išstojimo iš TSSR klausimus, šalies aukščiausioji įstatymų leidžiamoji institucija turi priimti sprendimą, patvirtinantį visų klausimų, turinčių įtakos atsiskyrusios respublikos interesams ir TSSR bei jos likusių subjektų interesams, sprendimo proceso pabaigą. TSSR Liaudies deputatų suvažiavimui priėmus tokį sprendimą, sąjunginės respublikos išstojimas iš TSSR laikomas įvykusiu (20 straipsnis).

TSSR Valstybės Tarybos įstatymu nustatyta tvarka buvo šiurkščiai pažeista, padaryta neišmatuojama žala TSSR suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir valstybės saugumui bei gynybiniam pajėgumui.

Iš tikrųjų referendumai dėl išstojimo iš TSSR nebuvo surengti Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Juos pakeitė gyventojų apklausa arba balsavimas dėl respublikų nepriklausomybės. Jų statusą Sąjungoje apibrėžia TSSR konstitucijos, kurias respublikos priėmė pokario laikotarpiu.

Pereinamojo laikotarpio nebuvimas neleido teisingai apsvarstyti daugelio nuosavybės, sienų, muitų, gynybos klausimų, taip pat lėmė didelį ne vietinių gyventojų teisių ir laisvių pažeidimą.

Be to, minėtą sprendimą Valstybės taryba priėmė viršydama TSSR liaudies deputatų penktojo neeilinio suvažiavimo jai suteiktus įgaliojimus.

Valstybės taryba nėra TSSR įstatymų leidžiamoji (atstovaujamoji) valdžia ir neturi teisės spręsti klausimų, priklausančių TSSR Aukščiausiosios Tarybos ir TSSR liaudies deputatų suvažiavimo kompetencijai.

TSSR Prezidentas Michailas Gorbačiovas, Valstybės Tarybos vadovas, pažeisdamas TSSR Konstitucijos 127-3 straipsnio reikalavimus, įpareigojančius jį veikti kaip TSSR piliečių teisių ir laisvių, TSSR Konstitucijos ir įstatymų sergėtoją, imtis būtinų priemonių TSSR suverenitetui apsaugoti, nevykdė savo konstitucinių pareigų.

Priimdamas sprendimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos išstojimo iš TSSR, jis sąmoningai atliko veiksmus, kenkiančius TSSR suverenitetui, teritoriniam vientisumui, valstybės saugumui ir gynybiniam pajėgumui.

Šiuo požiūriu jo veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos RSFSR baudžiamojo kodekso 64 straipsnyje, požymių.

Remdamasis pirmiau pateikta informacija ir vadovaudamasis RSFSR baudžiamojo proceso kodekso 108, 112 str,

BUVO NUSPRĘSTA:

Pradėti baudžiamąją bylą Michailui Gorbačiovui pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 64 straipsnį (valstybės išdavystė, Tėvynės išdavystė).

Bylos tyrimas pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 126 straipsnį pavestas Tarprespublikinės saugumo tarnybos tyrėjams, kuriems vadovauja V. V. Bakatinas.
Nutarimo nuorašą perduoti TSSR generaliniam prokurorui.

Departamento vadovas,

Valstybinis teisingumo patarėjas, 2 klasė.

V. I. Iljuchinas