Po apklausos arba kaip okupacinio režimo kolaborantai Lietuvą nuo pavojų gynė

Autorius: Žilvinas Razminas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-10-31 09:46:43, skaitė 7115, komentavo 1

Po apklausos arba kaip okupacinio režimo kolaborantai Lietuvą nuo pavojų gynė

Šių metų spalio 20 dieną mane išsikvietė į Vilniaus Vyriausią Policijos Komisariatą apklausai kaip liudytoją. Bet atvykus man į komisariatą labai maloni kvotėja mane įvardijo specialiuoju liudininku, o tai reiškia, kad esu kaip ir kaltinamasis.

Šitas lapelis [Panevėžyje platinti atsišaukimai, LDiena.lt pastaba] valdžiai sukėlė didžiulį rūpestį, nes tai yra lapelis už Lietuvos nepriklausomybę. Automatiškai gaunasi, kad ne mes nusikaltėliai, o būtent ši okupacinė-kolaboracinė valdžia, kuri išdavė mūsų tautą, mūsų valstybę, mūsų nepriklausomybę. Jie išnaudoja mūsų tautą, paverčia žmones vergais ir dar tyčiojasi iš mūsų, iš tų, kurie nori susigrąžinti nepriklausomą valstybę – mums kurpia bylas, nori įbauginti žmones, kad jie nesektų mūsų pavyzdžiu, kad jie bijotų kelti galvas ir reikalauti to, kas jiems priklauso, to, kas pavogta; to, ką pavogė saujelė amerikonų vadovaujamų oligarchų ir tų politikierių, kurie toliau jiems tarnauja ir vykdo lietuvių tautos genocidą.

Galiu pasakyti tiek, kad mes – tie, kurie platinam šiuos lapelius – nepasiduosim, neišsigąsim; pasekėjų yra daug, jų daugėja, tikiuosi, kad ir jūs prisijungsite; mūsų reikalavimai yra ne vien tik grynai politiniai, bet ir ekonominiai, socialinio teisingumo; mes reikalaujame, kad valdžia ne tiktai mums prie pensijų ar atlyginimų pridėtų po kelis litus – mes reikalaujame, kad jeigu jie žadėjo, kad Europos Sąjungoje (ES) gyvensime gerai, kad mes einame į Europą, kad bus europiniai atlyginimai ir t. t., jog jie ir būtų – deja, kaip žinote, europinių atlyginimų nėra – yra tiktai europiniai mokesčiai.

Ten (komisariate) man uždavė klausimą: ar tas lapelis man matytas? Pasakiau, taip jis man matytas. Ar aš jį parašiau? Taip, aš jį parašiau. Telefonas, kuris duotas jūsų puslapyje? Taip, tai yra mano telefonas. Kas tik gausite tuos lapelius, galite man skambinti – bet kada atsakysiu į jūsų klausimu. Tie, kurie myli mus ir tie, kurie nekenčia – aš atsakysiu į visus rūpimus klausimus.

O dėl internetinio puslapio – kas jį spausdino, kur platino ir t. t., pasakiau: kas liečia mūsų politinę virtuvę, jokių parodymų nebus; kadangi Lietuva yra okupuotas kraštas ir mes su kolaborantais bei okupantais jokių ryšių ir kalbų neturime.

Tuomet, iš vis atsisakiau duoti parodymus, kvotėja paskambino prokurorui. Prokuroras labai susirūpino ir mėgino mane perkalbėti, bet aš pasakiau: arba jūs einate kartu su tauta prieš okupantus, arba, jei jūs pasirenkate kolaboranto poziciją, tada sodinkite, teiskite, arba šaudykite – mes tam pasiruošę esame.

Nei žingsnio atgal, kaip sakiau, mes kausimės iki galo! Na, o tada kvotėja neturėjo ką padaryti, skėsčiojo rankomis, tai mes gražiai sutarėme, jog išdėstysiu savo poziciją, kas čia šiame lapelyje parašyta.

Kas nežino, gali papunkčiui pasižiūrėti.

2003 m. gegužės 10-11 d. referendumas dėl Lietuvos įstojimo į ES buvo suklastotas, neteisėtas ir nusikalstamas. Čia daug kas gali pasakyti, jog tai yra melas, kad mes idiotai ir t. t. – yra kai kurie tokie komentarai. Tai aš pasakau tiktai tiek: visi puikiai žinom, kad buvo dvi dienas refernedumas vykdomas, tai yra jau rinkiminio įstatymo pažeidimas – nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti.

Antras dalykas – tai, kad buvo viešas ir visuotinis tautos papirkinėjimas: girdymas euroalum, milteliai ir šokoladas vaikams. Kas tai yra? Tai irgi yra nusikaltimas, kurį vykdė vietinis stambusis kapitalas, „Vilniaus prekyba“, kurį reikėtų teisti. Visi tie, kurie, iniciavo šį referendumą, apgavo tautą ir ją įstūmė į vergovę.

2008-ųjų metų Lisabonos sutartis yra ne kas kita kaip okupacija de jure, kadangi ES įstatymai yra viršesni už Lietuvos įstatymus – taškas. Ir aš pasakiau: mes nekalbėsime, jeigu jūs nepripažįstate okupacijos fakto.

Toliau buvo klausta apie Kovo 11-ąją, kadangi esu parašęs: „1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Respublika yra JAV kolonija, ES provincija.“ Kas gali tai paneigt?

„Lietuvos valdžia laikytina antilietuviška ir antižmogiška, nes jau 24 metai kaip valstybei vadovauja okupantams tarnaujantys uzurpatoriai, tautos išdavikai, savanaudžiai ir JAV-ES okupantų vietininkai, vykdantys lietuvių tautos genocidą ir nepriklausomos Lietuvos valstybės naikinimą. „Lietuvos“ kolonijoje veikia JAV okupantų primesta liberaldemokratinio kapitalizmo santvarka, tarnaujanti okupantų ir vietinių oligarchų interesams, tautos pavergimui, nužmoginimui, išteklių ir turtų užgrobimui, o galop, ir pačios lietuvių tautos sunaikinimui.“

Paskui ten kalbėdamas aš ir paminėjau visa tai: kad nepriklausomos Lietuvos nebėra, kad žmonės yra pavergti, kad ateities jokios nėra ir, kad už viso to stovi būtent JAV ir okupacinis režimas.

Prokuroras klausė, ar šitie mūsų lapeliai buvo platinami tiktai Lietuvoje, pasakiau, kad taip, Lietuvoje tas buvo platinama. Ar man tų lapelių informacija asmeniškai priimtina, pasakiau, kad taip; kas ją parašė? „Aš“, pripažinau. Kas platino, kas gamino, kur gamino, dėl ko gamina – apie tai mes nekalbame ir nesiruošiu apie tai duoti parodymų.

Mes sieksime išsivaduoti iš šitos okupacijos; mes iš tikrųjų siekiame revoliucijos, bet ta revoliucija nėra nei kažkokia ginkluota, nei mes ruošiamės ginklu ar dar kitokiom priemonėm ją įvykdyti. Mes ruošiamės visomis konstitucinėmis priemonėmis ją įvykdyti ir, kad tautinis socializmas, kurį atstovauju, arba nacionaldarbininkiška idėja, yra dvasinė būsena ir mes siekiame dvasinio žmonių pabudimo, dvasinės revoliucijos pačiuose žmonėse ir, paskui, išsivadavimo iš šitų okupantų.

Žmonės, žiūrėkit, esą gali mus rusai okupuot, turime gintis, o iš tikrųjų tai yra skirta pridengti tą okupaciją, kuri įvyko mūsų akyse neiššovus nei vieno šūvio. Taip buvo įvesta NATO okupacinė kariuomenė – štai kur yra pagrindinis dalykas.

Kitas dalykas, kad žmonės jau pradeda pabusti ir pradeda kelti galvas ir reikalauti to, ką valdžia pavogė. Jų pagrindinis dalykas: suorganizuot, mobilizuot tuos patriotiškai nusiteikusius žmones, kurie tiki, kad lyg ir iškilo pavojus, kad lyg ir gintų Lietuvą, bet iš tiesų gintų oligarchų turtus – tą, ką jie pavogė iš jūsų – mes šito neturėtume leisti.

Toliau prokuroras dar paklausė, ar savo lapeliais mes nesistengiame kurti organizacijos, kuri norėtų nuversti dabartinę Lietuvos konstitucinę santvarką bei suverenitetą. Į šitą klausimą atsakiau, kaip ir į kitą, jog smurtu mes to daryti neketiname. O be to, kad nebėra ko versti, kadangi 2004-aisiais Lietuva de jure prarado savo neprikausomybę, o šiemet, 2014-aisiais, įvedus JAV ir NATO okupacinę kariuomenę, Lietuva tapo jau ir faktiškai okupuota neiššovus nei vieno šūvio. Kariuomenė ir saugumiečiai, kurie persekioja mus tai pražiopsojo – mes tapome okupuota valstybė.

Čia aš nežinau iki ko prieita, kad persekioja, baudžia mus, kol, tuo tarpu, turėtų bausti prezidentę, turėtų bausti seimą ir vyriausybę, nes jie išdavė lietuvių tautą ir mūsų nepriklausomybę bei prisideda prie lietuvių tautos naikinimo ir išnaudojimo.

Ir dar kitas dalykas: Lietuva jau yra išvogta, o žmonės nuskurdinti – nebėra ko vogti. Kaip kirminas obuolyje: sugriaužia kitą obuolį, persimeta į kitą. Taip ir čia: Lietuvą sugriaužia, tai dabartinė mūsų kolaboracinė klika – jie persimeta kartu su NATO, kartu su ES tarptautiniais teroristais – pasauliniais teroristais – naujam kryžiaus žygiui prieš kitas nepriklausomas valstybes.

Buvo bandoma padaryti perversmą Baltarusijoje – nepasisekė, nepavyko – o dabar jie šitą perversmą įvykdė Ukrainoje. Ir jų tikslas dabar yra pilietinio karo priemonėmis išnaikinti slavus, kartu gyvenančias tautas sukiršinus pilietiniame kare, po to įvesti NATO bazes, o įvedus NATO bazes – visus karo veiksmus perkelti į Rusijos teritoriją.

Ir po to ir karo veiksmais, ir spalvotomis revoliucijomis pagal Šarpo teoriją – nušluoti Rusiją. Nušlavus Rusiją ir pasiglemžus Rusijos turtus, išžudžius dalį vietos gyventojų – tada jiems atsivertų pilnos galimybės jų liguistoms svajonėms tapti pasaulio valdovais įgyvendinti. Jie turi vienintelį tikslą: pasaulio vienapolį valdymą.

O mes esame prieš šitokį vienapolį valdymą, kaip ir dauguma laisvę ir nepriklausomybę mylinčių tautų ir mes pasisakome: šalin rankas nuo nepriklausomų tautų! Mes kovosime už daugiapolį atsvara, kad būtų atsvara tarp gėrio ir blogio.

Štai ir pagrindinės mintys, kurios buvo išsakytos per tą visą apklausą. Tai tiek.