Nepaprastosios padėties įstatymo pataisos buvo intro į Karo policijos įstatymą – TOTALITARIZMAS jau čia

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/nepap... 2020-12-31 16:10:00, skaitė 788, komentavo 6

Nepaprastosios padėties įstatymo pataisos buvo intro į Karo policijos įstatymą – TOTALITARIZMAS jau čia

Krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis  įstatymo teikimo metu.

Tyliai, operatyviai, paskutinę praėjusios kadecijos pavasario Seimo sesijos dieną buvo priimtos itin svarbios Naparastosios padėties įstatymo pataisos.

Štai kaip įspūdingai atrodė visa vienu ypu priimtų įstatymų krūva, kurioje yra ir Napaprastosios padėties įstatymo pataisos:

 • Mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-1623 pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4355,
 • Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. VIII-1721 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4356,
 • Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 505 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1882, 5051, 5052, 5171, 5172, 5173 ir 5601 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4357,
 • Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XVI sky­riaus pava­di­ni­mo, 330 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4358,
 • Dar­bo ko­dek­so 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4359,
 • Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4360,
 • Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 3, 15, 25, 26, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4361,
 • Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 12, 13, 14, 17, 21, 23 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4362,
 • Lai­ki­no tiesio­gi­nio val­dy­mo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įsta­ty­mo Nr. I-830 2, 3 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4363,
 • Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 3, 8, 9, 21 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 ir 331 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4364,
 • Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4365,
 • Na­cio­na­li­nio saugu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 7, 8, 18 ir 19 sky­rių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4366,
 • Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 9, 10 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4367,
 • Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4368,
 • Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4369,
 • Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ketvirtuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4370,
 • Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 11, 19, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4371,
 • Žvalgy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4372,
 • Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 63, 69, 172 ir 1862 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4373.

Diskusijos dėl minėto įstatymo pataisų Seime bei, savaime suprantama, su visuomene visiškai nebuvo.

Be abejonių už šį įstatymą tautos išrinktieji balsavo kaip ir dera vieningai – iš 88 balsavusių visi 88 buvo UŽ.

dbudbudbud(1).jpg

Įstatymo pateikimo metu kovo 31 d., jį pristatančiam Krašto apsaugos ministrui Raimondui Karobliui, kai kurie Seimo nariai dar pabandė užduoti vieną kitą klausimą.

„Man la­bai keis­ta, kas jums ra­šė to­kius pro­jek­tus?“, - nuostabos neslėpė Seimo narys Julius Sabatauskas.

„Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­tent da­bar­ti­nį lai­ką pa­teik­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes tai ab­so­liu­čiai su ko­ro­na­vi­ru­su nie­ko ben­dra ne­tu­ri?<...> Kas spau­džia, kad bū­tent ši­tuo lai­ku tei­kia­mas bū­tent ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas?, - klausė kitas parlamentaras Algirdas Sysas.

dov.jpg

Daug sakantis ir Žmogaus teisių gynėjos, Seimo narės Dovilės Šakalienės pasisakymas įstatymo pateikimo metu.

„Aš tik­tai no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį, kad ne lai­kas ieš­ko­ti van­dens tel­ki­nio, kai gais­ras pra­si­dė­jęs. Mes ne­ga­li­me nu­sto­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Bū­tent, gais­ro nėra, tai da­bar tu­ri­me tam pa­si­ruoš­ti. Ši­tie vi­si įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai tu­rė­jo jau va­kar bū­ti pri­im­ti, nes iš tie­sų vi­si ma­to­me, kad kai ku­rie tei­si­nio reglamentavimo as­pek­tai yra la­bai te­ori­niai ir abst­rak­tūs. Pa­si­mo­kę iš ša­lia mūsų esan­čių vals­ty­bių pa­tir­ties, mes tik­rai tu­ri­me juos su­tvar­ky­ti. Tai da­bar vėl klau­si­mas mi­nist­rui, gal tik­rai ga­li­te pa­dė­ti ko­le­goms pa­ma­ty­ti tą perspektyvą, ko­dėl šiandien tu­ri­me tu­rė­ti su­si­tvar­kę tą aiš­kią prak­ti­nę struk­tū­rą su la­bai aiš­kio­mis nuo­ro­do­mis, ką kas tu­rė­tų veik­ti ka­ro pa­dė­ties me­tu“, - kalbėjo moteris.

Viešojoje erdvėje, valstybinėje ar nepriklausomoje užsakomojoje žiniasklaidoje apie šį jau valstybės lyderio Gitano Nausėdos pasirašytą įstatymą informacijos taip pat galite neieškoti – jos nėra.

Tik visuomeniniuose tinkluose, visai neseniai žmonės susidomėjo šiuo įstatymu ir ėmė kelti klausimus. Savaime suprantama, į tuos klausimus atsakymų nėra. Lygiai taip kaip valdžios atstovai negali pateikti atsakymų į iškeltus klausimus dėl jau išgarsėjusio Karo policijos įstatymo.

O juk šie du įstatymai – kaip du broliukai dobiliukai. Ir abu jie įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Akivaizdu viena – tokie absoliučiai antikonstituciniai įstatymai prastumti tik uoliai vykdant viršvalstybinių jėgų užsakymus.

Jūsų dėmesiui teisininkės Daivos Guobienės komentaras „PressJazz TV“ gruodžio 30 d. laidoje „2K+“ (nuo 25:24).

Visus laidos „2K+“ įrašus rasite ČIA.