Laisvės ir Teisybės idėjos priešams: jus reikia elektra gydyti!

Autorius: Audrius Bubliauskas Šaltinis: https://bubliauskasaudrius.wor... 2015-06-02 02:26:37, skaitė 2768, komentavo 0

Laisvės ir Teisybės idėjos priešams: jus reikia elektra gydyti!

Pažindamas pasaulį žmogus gauna laisvą teisę pasirinkti kuriuo keliu jam reikia eiti gyvenime. Tie pasirinkimai priklauso nuo esamos sistemos, tų kurie tą sistemą valdo. Ir tų kurie tai sistemai paklūsta arba ne.

Pasirinkimai yra du: teisybės kelias ir neteisybės kelias. Tiesa yra viena, tik požiūriai į ja skirtingi.

Per tūkstančius metų žmonija yra sukaupusi didžiulę išmintį, kurioje labai aiškiai suvokiamas šių pasirinkimų teigiamos ir neigiamos pasekmės. Dėl to žuvo daug žmonių.

Teigiamos pasekmės ir rezultatai žmoniją skatina ir motyvuoja prasmingam gyvenimui ir kuria gerbūvį, neigiamos pasekmės ir rezultatai  žmoniją stumia į degradaciją ir susinaikinimą.

Todėl norint išlikti ir klestėti, kurti, gyventi prasmingą gyvenimą, žmonija PRIVALO vadovautis LAISVĖS IR TEISYBĖS IDĖJA.

Laisvi pasirinkimai čia neturi jokios reikšmės, nes pasirinkimas eiti neteisybės keliu naikina pasaulį. Todėl pasirinkimas eiti neteisybės keliu PRIVALO BŪTI UŽDRAUSTAS.

Žmonija yra per daug nukentėjusi kad galėtų eksperimentuoti toliau. Ta riba jau prieita.

Kapitalizmo epocha dar vis tęsiasi, tik jai liko jau paskutinės akimirkos. Pamatėme kad kapitalizmas mus veda susinaikinimo link ir privalome gelbėtis. Alternatyva yra socializmas.

Per neteisybės kelią, išžudyti milijonai žmonių. Tūkstančiai žudosi patys. Milijardai žengia susinaikinimo link.

Jau pamatėme kas yra demokratija Lietuvoje. Kur veikia liberastai ir konservastai. Kur buržuaziniai oligarchai diktuoja sąlygas.

Gyvename žemiau skurdo ribos. Savos valstybės neturime. Tauta sparčiai naikinama. Per ES ir NATO esame vakarų kolonija. Vakarai  provokuoja pasaulinį karą prieš rytus. Mus lietuvius stato kaip gyvą skydą prieš juos. Iš lietuvių ruošia patrankų mėsą. O kol kas esam tik darbinė mėsa, kuria naudojasi kapitalistai.

Mūsų šalyje alkoholizmas – narkomanija, iškrypusi kultūra,brangus nesveikas maistas, nuodinga medicina, neteisingas švietimas, benamiai, bedarbiai, savanaudžiai, susvetimėją, melagiai, aferistai, vagys ir t.t. KRITINĖ SITUACIJA.

Dauguma tą suvokia bet nežino ką daryt ir nenori daryt nes yra sukaustyti finansiniais pančiais. Paskolos, anstoliai, algų neišmokėjimas, arba išmokėjimas labai skurdžiom sumom kurių neužtenka pragyvenimui, rūpestis šeimos išlaikymu ir t.t. viskas kabo kaip antrankiai ir grandinės ant kojų ir sprando. Bet kokia tuomet išvada? Tokia kad priešindamiesi neteisybei jūs nieko neprarasite, o pasiekę pergalę LAIMĖSITE VISĄ GYVENIMĄ.

Aišku, gasdinimai, bažnyčios įtaka kuri skatina pasiduot, įvairios sektos, slaptos visuomenės bukinimo ir klaidinimo organizacijos, viskas susideda į tą PRAKEIKTĄ LIETUVIŲ NUOLANKUMĄ.

Bet pasiduoti tam nevalia. Svarbiausiai blaivus mąstymas. Parazitai stengiasi jus visą laiką išlaikyti apsvaigusius ir nesuvokiančius realybės. Netgi išgerdami alkoholio vieną kartą į mėnesį, jūs būsite apsvaigę nuolat.

Saiko pripažinėjai yra parazitai, per kuriuos nesibaigia šitas liūnas.

Vidurinioji klasė rūpinasi tik savais interesais, nes jiems susikurto gerbūvio užtenka ir jie bijo jį prarasti.

Buržujų giminės, vaikai ir anūkai, visi darys tik blogiau mums Tautai.

Todėl visa esama provokacija ir melo propoganda yra būtent iš buržujų ir viduriniosios klasės, kuri tiki buržujais arba nori patys jų vietą užimti.

Man nesuprantama yra kodėl tie kurie gyvena žemiau skurdo ribos aklai tiki parsidavusia žiniasklaida. Juk savaime aišku kad valdant oligarchinei buržuazijai, visos institucijos dirba jiems. Tas skurdas ir visos kitos žiaurios pasekmės yra būtent per juos. TAI KODĖL JŪS JAIS TIKITE VERGAI JŪS NX NELAIMINGI ???

Tikėdami tautos priešais jūs automatiškai patys tampate tokiais.

Kodėl jūs netikite tais kurie jums nori tik gero? Kurie jaučia pareigą atsakomybės vykdymui? LAISVĖ NEATSIEJAMA NUO ATSAKOMYBĖS.

Daugumai rūpi tik sava subinė. Jie tiki kad saugodami savo subines jie išsaugos visą tautą. Neišsaugosite, jūs būsite sunaikinti atskirai, nes patys palaikote tautos suskaldymą būdami savanaudžiais.

KODĖL JŪS ESATE TOKIE GLUŠI IR AKLI ???

Kai kurie norėdami įsiteikti buržujams lenda jiems į subines. Supisti tarnai. Visuomenės atmatos. Tokie dažniausiai eina jiems tarnaut. Tokie tampa provokatoriais ir kenkėjais. Tokie šlykštynės tampa šliaužiojančiais parazitais.

Jie ateina į tikrūjų patriotų(socialistų) mitingus ir piketus ir tyčia juos bando išjuokti, perėkti ir kitaip sugadinti ar sumenkinti. Jie su priešo vėliavėlėm mosikuodami rėkia savo prasmirdusiom gerklėm apie kolonijos ”naudą” mūsų tautai. Jie bando tom gerklėm ir gyvatės liežuviais ”dainuoti” liaudies dainas. Jie sukos juokiasi iš patriotų ir spjaudo ant jų.

PARAZITUS REIKĖTŲ GYVUS SUDEGINTI !!!

Bet kadangi deginti gyvus draudžia LR konstitucija ir baudžiamasis kodeksas, kuriuos savavališkai keitinėja buržujai parazitai, tai deginti gyvų parazitų negalima, nes jie yra valdžiažmogių nuosavybė ir jie patys parazitai. Tauta privalo vadovautis konstitucija ir baudžiamuoju kodeksu jeigu jis neprieštarauja sveikai logikai.

Bet kai kuriais svarbiais tautai klausimais savavališkai buržujų pakeista konstitucija prieštarauja mūsų tautos norams ir sveikai logikai. Nuo pačio pirmo savavališko konstitucijos pakeitimo, buržujų valdžia tapo neteisėta. Bet jie nabaudžiami toliau naikina mūsų tautą.

ANT NELEGALIOS(NESVARBU AR JIE LEGALŪS AR NE, VISTIEK PARAZITAI) BURŽUJŲ – OLIGARCHŲ VALDŽIOS AŠ BYBI DĖJAU !!! LYGIAI TAIP PAT KAIP JIE PADĖJO ANT MŪSŲ TAUTOS…

Yra daug žmonių kurie tą mato ir kalba. Vieni iš jų yra LR valstybės kūrėjai – signatarai. Ir daugelis kitų, ekonomikai, analitikai, ir kt. veikėjai kurie dar neparsidavę ir tiki laisvės ir teisybės idėja. Tik dauguma glušų ir aklų jų negirdi, nes jie bijo, dreba, myža į dar neatimtus paskutinius triusikus…

Tiesa, tie signatarai kovoja tik prieš pasekmes. Jie priežaščių nemato. Nes jie patys yra viduriniosios klasės atstovai kuriems rūpi tik savi interesai.

Jie bledės nesuvokia kad TAI LIEČIA MUS VISUS IR JIE SAVIVALIAUDAMI NUO PASAULINIO KARO IR ŽMONIJOS GENOCIDO NEIŠSIGELBĖS !!!

Įvairios nusususios ”patriotinės” organizacijėlės ir judėjimai pasako nemažai tiesos, bet jų kovos būdai prieš neteisybę yra niekiniai, nes jie asilai nesuvokia tikrosios padėties. Jie siūlo visokias pievas, tipo kurtis sodybas, bendruomenes, ir gyventi nepriklausomai nuo valdžios, augintis maistą patiems ir t.t.

Tai ar šitas mus išgelbės nuo karo? Dalbajobai jūs nelaimingi. Aiškinat žmonėm jog gyventi nuosavam name yra geriau negu bute… Žmonės juk patys tą supranta. Sakot vergauja buržujams, miega betoninėse dėžėse ir už tas dėžes atidirbinėja palūkanas. O tai kaime blet už dyką dalinami tie namai? Ką ? Žasys jūs nedapistos nx. Paskolą pasiėmęs ir nusipirkęs namą kaime, kur dirbsi? Reikės į miestą važinėt arba kurtis savo ūkį, kuriam vystytis trukdys žemgrobiai, vagys ir aferistai.

Net ir susikūrus bendruomenėm, buržujai pakiš kokį užkratą, nuo kurio išmirs visa bendruomenė.

Ir visi kiti, kurie svaigsta apie neva lengvą pabėgimą nuo vergovės. Debilai jūs debilai.

Ir tie kurie ragina nieko nedaryt, neva mūsų sąmonė pati sunaikins blogį savaime, jeigu skleisime gėrį mintimis ar maldomis ar dar kokiu būdu. Bezdėjimu gal.

Tokios organizacijos, judėjimai, socialiniuose tinkluose renka patiklius ir naivius žmones kurių laiką atėma tokiom pasakom. Sąmokslo teorijom ir panašiai.

Yra įvairių veikėjų kurie patys pasiklydę arba tyčia klaidina žmones.

TIKĖTI REIKIA PAČIU SAVIMI !!!

Ir tais kurie siūlo kovoti prieš priežastis. Vakarų kolonizavimą ir žudynes. Buržujų savivaliavimą ir parazitavimą.

Tokie visi pasidarę gudrūs, kad rodos jų tas išsilavinimas yra svarbesnis už sveiką logiką, analitika ir šaltą protą. Jie isteriškai teigs jog tradicinis moklsas, tradicinė medicina ir t.t. yra pažengusi ir tuo reikia vadovautis. Jie nuopisos nemato nei mirčių, nei žudynių, tik mato alkoholio reklamas kurios skelbia ”laimingą gyvenimą”, o kad nuodas parduodamas kaip maistas, jie to nepastebi, nes yra saikingi nuodo dozuotojai.

Jie nesupranta kaip nuodijami žmonės vaistais, gydomi chemoterapija. Jie nesuvokia kad visa tai daroma tik dėl pelno kapitalistams. Jie nesuvokia kad DĖL PELNO KAPITALISTAI ŽUDO. 

Tai tik kruopelytės to kas vyksta. Žmonių prekyba dėl išnaudojimo, sekso reikmėm, dėl organų. Ir t.t. Žmonių genocidas dėl to kad dėl besaikio kapitalizmo pasidarė mažai vietos žemėje. NEMATO TIE SUPISTI ”IŠSILAVINĘ” NUOPISOS NES MATO TIK TAI KĄ NORI MATYT. IŠPLAUTOM SMEGENIM.

Dauguma aklų ir savanaudžių individų tapo materialistais, kosmopolitais, piderais, lezbėm, pedofilais, ir kitokiais visuomenės atmatom kurie ėda mums gyvenimus.

Šitie urodai pasirinko neteisybės kelią ir iš pasirinkusiūjų teisybės kelią atėma laisvo pasirinkimo teisę. Lygiai taip pat mes privalome atimti iš jų tą laisvą pasirinkimą, nes tas pasirinkimas žudo visus iš eilės. Todėl mes turim pilną teisę TAPTI ŽEMĖS ŠEIMINIKAIS VADOVAUDAMIESI LAISVĖS IR TEISYBĖS IDĖJA.

Tie kuriuos išvardinau kaip kenkėjus privalo susimąstyt jeigu dar likę nors kruopelytė sveiko proto jūsų sudaužytuose savanaudiškumo ir susvetimėjimo inkiluose kuriuos nešiojate ant kreivų, egoizmo sutraukiotų pečių. Na o jeigu nepavyks susimąstyt ir padaryt išvadas – SIŪLAU JUMS GYDYTIS ELEKTRA ŠUNYS, NES NESUGEBATE SUVOKTI, TAI BENT PAJAUSITE.

Siūlau ypač susimąstyti tiems kuriuos ima į kariuomenę. Jūs tarnausite okupantams žudikams. Ir jūs jie siūs į mirtį.

Buržujams ir jų tarnams tai siūlau susideginti patiems kol tauta neprabudo iš gilaus miego. Nes tautai prabudus(stebuklai vyksta kasdien) jūs parazitai būsite tautos sutrypti kaip tarakonai. Aišku iki to atidirbinėsite tautai padarytą žalą.

Bet kuomet mūsų tautoje klęsti didžiulio mąsto debilizmas, baimė ir nuolankumas, tauta savaime neprabus niekada. Taip ir išnyks negyvenę. Ar tai yra evoliucijos natūrali tėkmė? Taip. Silpnos tautos žūva. Jeigu joms nepadeda stipresni ir teisingesni kaimynai. Jeigu neturi troškimų. Jeigu neturi vertybių. Jeigu praranda žmogiškumą.

Esu pasipiktinęs nes iš manęs atimtas pilnavertis gyvenimas. Tie kurie bandys man aiškinti kad reikia būti mandagiam ir kultūringesniam, jums siūlau tą pačią elektros terapiją.

Pasikarkit urodai. Su jumis trumpa kalba.

Kada klausimas liečia gyvenimą ir laisvės ir teisybės pasirinkimą jam gyventi, tie kurie renkasi neteisybę esate neverti gyvenimo. Jis ne tam duotas.

GYVENIMAS DUOTAS TAM KAD JĮ PAŽINUS NUGYVENTI JĮ PRASMINGAI IR JO IŠMOKTI. IŠMOKTI PAČIO GYVENIMO.